Veri Sahibi Başvuru Formu

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

* 30356 Sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında” Resmî Gazete tebliğine istinaden veri girişi zorunlu alanlar.

** Yabancı uyruklu ilgili kişilerin veri girişi zorunlu alanlarıdır.

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.


Evet ise,


İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.


Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Comments are closed.